top of page

שותפים ותורמים

תודה!

על תמיכה נרחבת מקרנות, תורמים פרטיים ועסקיים, שותפים חברתיים וציבוריים.
תמיכתכם אינה כלכלית בלבד, אלא שותפות משמעותית של עשייה ופעולה למען עצמאות כלכלית של נשים נפגעות אלימות.

MIAMI JEWISH FEDERATION.jpg
JCF Phoenix.jpg
Ñóòè åâÉâÉÖö.jpg
éöè - éôóâíâç ÅóÑâåÑ.jpg
__SAP.png
HSBC.png
Jewish foundation of Greater New Haven.j
ÖâóàÖòâ.jpg
THOMASES FAMILY ENDOWMENT OF THE YOUNGST
óòè óëâòò.jpg
The_Kathryn_Ames_Foundation.jpg
JWF ATLANTA.jpg
The Weinberg Foundation.png
Moskowvitz Foundaiton.jpg
ÉâëóÖêà.jpg
âÖêâÖè éÖàÖòÖë.jpg
THE BIRMINGHAM.png
óòè SEBBA.PNG
poalim.png
CHECK POINT.png
THE JEWISH FEDERATIONS OF NORTH AMERICA.
bottom of page