top of page

פסיקה על חובות
בשנים האחרונות ניתן לזהות בפסיקת בתי המשפט בישראל התחלה של הכרה בבעיה של חובות כפויים ואלימות כלכלית במסגרת מערכת יחסים זוגית. מעבר להכרה בבעיה, בתי המשפט מתחילים לגלות התחשבות בנשים חייבות, אשר חובותיהן נוצרו במסגרת של אלימות, ולעתים אף לפטור אותן מן החובות.

פש"ר 48389-02-17 פלונית נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח':

בדצמבר 2019, במסגרת הליך חדלות פירעון, הכיר בית המשפט המחוזי בבאר שבע בכך שאלימות מצד בן זוג משליכה על מצבה הכלכלי של אישה גם מספר שנים אחרי סיום הקשר ואחרי שהות במקלט לנשים מוכות...

פסק דין המכיר בבעיה של חובות כפויים ואלימות כלכלית במסגרת מערכת יחסים זוגית.

פש"ר 40846-07-19 פלונית נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח':

ביולי 2021 ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק דין נוסף בו הופטרה אישה נפגעת אלימות ובעלת נכות, עם מסכת חיים קשה במיוחד, מכל חובותיה...

Placeholder Image

פש"ר 46079-07-18 פלונית נגד כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'

בדצמבר 2022 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב הפטר מחובות, לאישה שסבלה מאלימות מצד בעלה לשעבר...

הפטר מחובות, לאישה שסבלה מאלימות מצד בעלה לשעבר

בפסקי הדין הללו, יוצגו החייבות ע"י הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. בשניים מהם לפחות נעזרו עורכות הדין בחומרים שפותחו ע"י עמותת רוח נשית. אנו, שפועלות בדרכים שונות כדי להעלות מודעות לתופעת החובות הכפויים ולצורך לתת לה פתרונות מערכתיים, מברכות על המגמה שתוארה כאן. מגמה זו ממחישה כי גם בטרם נחקק בישראל חוק נגד אלימות כלכלית, חיבות שהן נפגעות אלימות כלכלית יכולות, במקרים המתאימים, לקבל סעד מבתי המשפט.

bottom of page